Открита процедура по ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждаща се открита процедура от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на машини за модернизиране системата на професионалното образование в Професионална гимназия „Велизар Пеев“, открита с решение 27-1/19.08.2014г. на директора на ПГ“В.Пеев“, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 08.10.2014г./сряда/ от 11,00 часа в сградата на Възложителя, гр.Своге, ул.Отец Паисий 9.

Участниците са оценени по критериите техническа и квалификационна оценка. Получените оценки са:
1. „10х“ ЕООД – техническа оценка Т1=50точки, квалификационна оценка К1=5точки.
2. МИКРОТЕЛ ЕООД – техническа оценка Т2=50точки, квалификационна оценка К2=8точки.
3. ТОМЕКО ООД – техническа оценка Т3=50точки, квалификационна оценка К3=5точки.
4. БИС ООД – техническа оценка Т4=50точки, квалификационна оценка К4=6точки.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

Приложения:

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4 – 15.10.2014г.
Протокол 5 – 15.10.2014г.
Решение – 15.10.2014г.

Дата на обявяване: 20.08.2014г.

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ обявява открита процедура с предмет „Доставка на машини за модернизиране на системата на професионално образование в ПГ ”ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“, открита с Решение №27-1/19.08.2014г. на директора на ПГ“В.Пеев“

Приложения:

Обявление за обществена поръчка
Решение
Документация
Образци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – възложена

За извършване на ремонт на класни стаи, коридори и повредена канализация, намиращи се в сградата на Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге
Публичната покана е публикувана на адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009460

Изисквания към офертите

Приложение1-оферта

Приложение2-ценово предложение

Приложение3-техническо предложение

Приложение4-декларация посещение

Приложение5-КСС

Приложение6-декларация чл.47

Приложение7-проект на договор

Приложение8-методика

Приложение9-банкова гаранция