„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“

„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“

„Информация в АОП“

Договор за посредничество

Договор

„Доставка на транспортни средства за реализиране на проект „Модернизиране на системата на професионалното образование“