„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“

„Решение за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет доставка на гориво за отопление“

„Информация в АОП“

Договор за посредничество

Договор

„Доставка на транспортни средства за реализиране на проект „Модернизиране на системата на професионалното образование“

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТУДИО АРТ ДИЗАЙН ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет

Публична покана


Указания


Образец А


Образец Б


Образец В


Образец Г


Разяснение


Протокол


договорЦТО


договорПерун


 

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 30.09.2015г. от 13,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“-гр.Своге

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КАБИНЕТ – АТЕЛИЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет.

Публична покана


Съобщение


Указания


Образец А


Образец Б


Образец В


Образец Г


Образец Д


Протокол


договорПолимета


договорАнонс


СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2015г. от 13,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СТУДИО АРТ ДИЗАЙН ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 229/05.05.2015 г. на Министерски съвет

Публична покана


Съобщение


Указания


Образец А


Образец Б


Образец В


Образец Г


Образец Д


СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.09.2015г. от 9,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.


 Заповед за прекратяване

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ на обект Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге, ул.Отец Паисий №9
Публична покана 24.11.2014г.
Документация 24.11.2014г.
Образци на документи 24.11.2014г.
Образец банкова гаранция 24.11.2014г.
Протокол 5.12.2014г.
Договор 11.12.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица

Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2014г. от 10,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

„Извършване на архитектурно заснемане /екзекутивна документация/, обследване на сгради за установяване на техническите характеристики“

„Извършване на архитектурно заснемане /екзекутивна документация/, обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

Публична покана 24.11.2014г.
Документация 24.11.2014г.
Образци на документи 24.11.2014г.
Образец банкова гаранция 24.11.2014г.
Протокол 5.12.2014г.
Договор 11.12.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица
Отварянето на офертите ще се извърши на 04.12.2014г. от 9,00 часа в сградата на ПГ“Велизар Пеев“ гр.Своге, ул.Отец Паисий №9.

Открита процедура по ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждаща се открита процедура от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на машини за модернизиране системата на професионалното образование в Професионална гимназия „Велизар Пеев“, открита с решение 27-1/19.08.2014г. на директора на ПГ“В.Пеев“, Ви уведомяваме, че Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 08.10.2014г./сряда/ от 11,00 часа в сградата на Възложителя, гр.Своге, ул.Отец Паисий 9.

Участниците са оценени по критериите техническа и квалификационна оценка. Получените оценки са:
1. „10х“ ЕООД – техническа оценка Т1=50точки, квалификационна оценка К1=5точки.
2. МИКРОТЕЛ ЕООД – техническа оценка Т2=50точки, квалификационна оценка К2=8точки.
3. ТОМЕКО ООД – техническа оценка Т3=50точки, квалификационна оценка К3=5точки.
4. БИС ООД – техническа оценка Т4=50точки, квалификационна оценка К4=6точки.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.

Приложения:

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4 – 15.10.2014г.
Протокол 5 – 15.10.2014г.
Решение – 15.10.2014г.

Дата на обявяване: 20.08.2014г.

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ обявява открита процедура с предмет „Доставка на машини за модернизиране на системата на професионално образование в ПГ ”ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“, открита с Решение №27-1/19.08.2014г. на директора на ПГ“В.Пеев“

Приложения:

Обявление за обществена поръчка
Решение
Документация
Образци